Vyhlásenie priameho predaja

OBEC SLANEC

vyhlasuje

v zmysle  §9a ods.1 písm.c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

a

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.228/2017/B1  zo dňa 22.6.2017

PRIAMY PREDAJ  č.j. 1/2017 

na predaj časti pozemku  v katastrálnom území Slanec,

a to z pozemku  parc. KN „C“ č.66/1

vo vlastníctve obce  Slanec na účely stavby rodinného domu

 -          novovytvorený pozemok parcelné číslo  KN „C“ č.  66/15, druh :  zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 659 m2,

 odčlenený z pozemku parc. KN „C“ č.66/1, druh : zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3.324 m2 , zapísaný na LV č.575 pre kat.územie Slanec, a to Geometrickým plánom č.36587656-20/2017 zo dňa 23.3.2017.

 Minimálna výška kúpnej ceny:       2.379 € / slovom dvetisíctristosedemdesiat deväť eur,

 stanovená Znaleckým posudkom č. 79/ 2017 zo dňa 16.06.2017  vyhotoveným znalcom  Ing. Ivetou Weissovou

 

Cenové ponuky predkladajte v termíne do  31.07.2017  do 12:00 hod.  osobne alebo poštou na adresu:

Obec Slanec, Obecný úrad Slanec, Hlavná č. 55/114, 044 17 Slanec.

 

Prihláška musí byť v tomto termíne doručená na Obecný úrad  v zalepenej obálke označenej slovom „NEOTVÁRAŤ – priamy predaj – č.j. 1/2017“ s uvedením mena/názvu, adresy toho, kto prihlášku podáva, uviesť telefonický kontakt z dôvodu  prizvania záujemcu na otváranie obálok.

 

V prihláške uveďte:

 

 1. Fyzická osoba - meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt,   Právnická osoba  -obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ
 2. Cenovú ponuku: výšku kúpnej ceny  (nesmie byť nižšia ako  minimálna výška kúpnej ceny stanovená znaleckým posudkom ).
 3. Predpokladaný účel kúpy

 

Bližšie informácie o predaji  poskytne :

 1. Martina Jakabová, tel. č.055/6968 595,Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                      

V Slanci,  dňa 23.6.2017

........................

Ing. Jozef Bela

starosta obce

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

OBEC SLANEC

vyhlasuje

 

v zmysle  §9a ods.1 písm.c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

a

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.228/2017/B2  zo dňa 22.6.2017

 

PRIAMY PREDAJ  č.j. 2/2017

 

na predaj časti pozemku  v katastrálnom území Slanec,

a to z pozemku  parc. KN „C“ č.66/1

vo vlastníctve obce  Slanec na účely stavby rodinného domu

 

 

-          novovytvorený pozemok parcelné číslo  KN „C“ č.  66/17 , druh :  zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 169 m2,

 

odčlenený z pozemku parc. KN „C“ č.66/1, druh : zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3.324 m2 , zapísaný na LV č.575 pre kat.územie Slanec, a to Geometrickým plánom č.36587656-20/2017 zo dňa 23.3.2017.

 

Minimálna výška kúpnej ceny:       550 € / slovom päťstopäťdesiat eur

 

stanovená Znaleckým posudkom č. 79/ 2017 zo dňa 16.06.2017  vyhotoveným znalcom  Ing. Ivetou Weissovou

 

Cenové ponuky predkladajte v termíne do  31.07.2017  do 12:00 hod.  osobne alebo poštou na adresu:

 

Obec Slanec, Obecný úrad Slanec, Hlavná č. 55/114, 044 17 Slanec.

 

Prihláška musí byť v tomto termíne doručená na Obecný úrad  v zalepenej obálke označenej slovom „NEOTVÁRAŤ – priamy predaj – č.j. 2/2017“ s uvedením mena/názvu, adresy toho, kto prihlášku podáva, uviesť telefonický kontakt z dôvodu  prizvania záujemcu na otváranie obálok.

 

V prihláške uveďte:

 

 1. Fyzická osoba - meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt,

   Právnická osoba  -obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ    

 1. Cenovú ponuku: výšku kúpnej ceny(nesmie byť nižšia ako  minimálna výška kúpnej ceny stanovená znaleckým posudkom ).
 2. Predpokladaný účel kúpy

 

Bližšie informácie o predaji  poskytne :

 1. Martina Jakabová, tel. č. 055/6968595Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                      

V Slanci,  dňa 23.6.2017

........................

Ing. Jozef Bela

 starosta obce

Stalo sa v obci
Schody vo veži

Schody vo veži

08. február 2018

Ak ste sa v poslednom čase po zotmení prechádzali...

Kamerový systém obce Slanec

Kamerový systém obce Slanec

25. január 2018

Názov podporeného projektu: Kamerový systém obce S...

Príde k nám Mikuláš

Príde k nám Mikuláš

06. december 2017

8. december 2017 Kultúrny dom Slanec o 16:00 Pozý...

Spoznaj a spievaj

Spoznaj a spievaj

15. november 2017

Pre priaznivcov ľudovej hudby máme pozvánku na sob...

Posledné novinky
Súpisné čísla

Súpisné čísla

16. marec 2018

Obec Slanec vyzýva občanov, aby si skontrolovali...

3. pôstna NEDEĽA 4.4.2018

3. pôstna NEDEĽA 4.4.2018

04. marec 2018

spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 5.3...

Zverejnenie VZN č.1 /2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slanec

Zverejnenie VZN č.1 /2018 o nakladaní s komunálnym...

27. február 2018

VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s d...

2. pôstna NEDEĽA 25.2.2018

2. pôstna NEDEĽA 25.2.2018

26. február 2018

spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 26....

© 2017 OBEC SLANEC. All Rights Reserved.