Údržba a oprava miestnych komunikácií v Slanci

 Verejný obstarávateľ:

Obec Slanec

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení dovoľujem si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebných prác na predmet zákazky s názvom:

Údržba a oprava miestnych komunikácií v Slanci“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.1 Verejný obstarávateľ: Obec Slanec

Sídlo organizácie: Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

IČO: 00324728

DIČ: 2021245017

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Bela, starosta obce

Tel. kontakt: 055/6968223

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná osoba pre VO: Mgr. Milena Marinčáková, tel. 0905795182

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

  1. Druh verejného obstarávateľa:

Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

 1. Predmet zákazky

2.1 Názov zákazky: Údržba a oprava miestnych komunikácií v Slanci

2.2 Druh zákazky: stavebná práca

2.3 Miesto poskytnutia stavebných prác: Obec Slanec

2.4 Spoločný slovník obstarávania ( CPV):

45233142-6 Práce na oprave ciest

45233141-9 Práce na údržbe ciest

 1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je ponuka uchádzača na vykonanie stavebných prác podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1- Zadanie.

Predmetom zákazky je úprava verejných priestranstiev, a to: odstránenie asfaltového krytu na vozovke, úprava škár asfaltovou zálievkou, upravenie výtlkov, pokládka asfaltu finišerom, rezanie existujúceho asfaltového krytu, odstránenie a odvoz sutiny vybúraných hmôt i nánosu.

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v opise zákazky.

 1. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:

Doba poskytovania prác je 50 pracovných dní a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej Zmluvy o dielo.

 1. Podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov obce a príspevku Lesov SR.

Podmienky financovania a platobné podmienky budú špecifikované a určené v zmluve.

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Faktúra bude

uhradená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

 1. Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky verejného obstarávateľa na

dodávateľa stavebných prác podľa ZVO – 343/2015 Z. z. ( prosím predložiť):

 1. §32 Osobné postavenie – e) predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ( výpis z OR, resp. ŽR)

 1. Lehota a miesto na predloženie ponuky

Lehota na predloženie súťažnej ponuky : 11. 07. 2017 do 10:00 hod.

Adresa predloženia ponuky: Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 SlanecV prípade, že sa rozhodnete o účasť vo vyhlásenej súťaži, postupujte v zmysle pokynov elektronickej a písomnej komunikácie. 

Pre výber zmluvného partnera je použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ods.1 cit. Zákona o verejnom obstarávaní tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Voči rozhodnutiu verejného obstarávateľa nie je možné podať námietky.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Obsah ponuky uchádzača je potrebné predložiť v písomnej podobe v zalepenej obálke s označením:

,, Miestne komunikácie - Slanec “ - „Neotvárať!“

 

 1. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Vyhodnotenie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 11. 7. 201710:05 hod.

Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený uchádzačom.

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, kancelária pána starostu.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa §44 ZVO

Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil kritérium – najnižšia cena.

Vyplniť Prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

 

 

 1. Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah bude riešený záväznou Zmluvou o dielo ( Príloha č. 4) na dodanie prác. Podmienka: povolená činnosť v oblasti.

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

 

Prílohy:

 1. Príloha č. 1 – Zadanie (prosím naceniť )

 2. Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

 3. Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača

 4. Príloha č. 4 – Zmluva o dielo

 

 

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

 

Slanci dňa 27. 06. 2017

___________________________

Ing. Jozef Bela, starosta obce

vyhlasovateľ verejného obstarávania

 

Najbližšie udalosti

24 okt 2017
06:00AM - 08:00PM
Elektroodpad
26 okt 2017
06:00AM - 08:00PM
Papier a lepenka
28 okt 2017
06:00AM - 08:00PM
Plasty a kovové obaly
01 nov 2017
06:00AM - 08:00PM
vývoz komunálneho odpadu
04 nov 2017
06:00AM - 08:00PM
Sklo
Stalo sa v obci
Beh o pohár starostu 2017

Beh o pohár starostu 2017

07. október 2017

Dňa 29.septembra 2017 sa konal 15. ročník Behu o p...

V základnej škole vyvložkovali komín

V základnej škole vyvložkovali komín

01. október 2017

V piatok 29.9.2017 ste mohli vidieť nad kotolňou z...

„Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba.“

„Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba.“

21. september 2017

Zákonitý proces platí pre všetko živé i na mieste...

Športom k zdraviu

Športom k zdraviu

07. september 2017

V minulom roku 2016 Ministerstvo školstva, vedy, v...

Najnovšie príspevky

29. nedeľa cez rok 22.10.2017       spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 23.10. Slančík 17.00 17.30   Milan Utorok 24.10. Sl. Huta 16.30 17.30   Ct. sestra...
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU:   Predseda – Ing. MIROSLAV GAĽAŠ Členovia-    Mgr.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slanec Rozpočet a záverečný účet...
© 2017 OBEC SLANEC. All Rights Reserved.