Obecný úrad informuje - NEWS
Úradné oznamy - NEWS

Samospráva

Obecný úrad

Údržba a oprava miestnych komunikácií v Slanci

 Verejný obstarávateľ:

Obec Slanec

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení dovoľujem si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebných prác na predmet zákazky s názvom:

Údržba a oprava miestnych komunikácií v Slanci“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.1 Verejný obstarávateľ: Obec Slanec

Sídlo organizácie: Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

IČO: 00324728

DIČ: 2021245017

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Bela, starosta obce

Tel. kontakt: 055/6968223

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná osoba pre VO: Mgr. Milena Marinčáková, tel. 0905795182

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

  1. Druh verejného obstarávateľa:

Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

 1. Predmet zákazky

2.1 Názov zákazky: Údržba a oprava miestnych komunikácií v Slanci

2.2 Druh zákazky: stavebná práca

2.3 Miesto poskytnutia stavebných prác: Obec Slanec

2.4 Spoločný slovník obstarávania ( CPV):

45233142-6 Práce na oprave ciest

45233141-9 Práce na údržbe ciest

 1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je ponuka uchádzača na vykonanie stavebných prác podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1- Zadanie.

Predmetom zákazky je úprava verejných priestranstiev, a to: odstránenie asfaltového krytu na vozovke, úprava škár asfaltovou zálievkou, upravenie výtlkov, pokládka asfaltu finišerom, rezanie existujúceho asfaltového krytu, odstránenie a odvoz sutiny vybúraných hmôt i nánosu.

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v opise zákazky.

 1. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:

Doba poskytovania prác je 50 pracovných dní a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej Zmluvy o dielo.

 1. Podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov obce a príspevku Lesov SR.

Podmienky financovania a platobné podmienky budú špecifikované a určené v zmluve.

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Faktúra bude

uhradená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

 1. Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky verejného obstarávateľa na

dodávateľa stavebných prác podľa ZVO – 343/2015 Z. z. ( prosím predložiť):

 1. §32 Osobné postavenie – e) predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ( výpis z OR, resp. ŽR)

 1. Lehota a miesto na predloženie ponuky

Lehota na predloženie súťažnej ponuky : 11. 07. 2017 do 10:00 hod.

Adresa predloženia ponuky: Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 SlanecV prípade, že sa rozhodnete o účasť vo vyhlásenej súťaži, postupujte v zmysle pokynov elektronickej a písomnej komunikácie. 

Pre výber zmluvného partnera je použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ods.1 cit. Zákona o verejnom obstarávaní tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Voči rozhodnutiu verejného obstarávateľa nie je možné podať námietky.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Obsah ponuky uchádzača je potrebné predložiť v písomnej podobe v zalepenej obálke s označením:

,, Miestne komunikácie - Slanec “ - „Neotvárať!“

 

 1. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Vyhodnotenie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 11. 7. 201710:05 hod.

Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený uchádzačom.

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, kancelária pána starostu.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa §44 ZVO

Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil kritérium – najnižšia cena.

Vyplniť Prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

 

 

 1. Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah bude riešený záväznou Zmluvou o dielo ( Príloha č. 4) na dodanie prác. Podmienka: povolená činnosť v oblasti.

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

 

Prílohy:

 1. Príloha č. 1 – Zadanie (prosím naceniť )

 2. Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

 3. Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača

 4. Príloha č. 4 – Zmluva o dielo

 

 

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

 

Slanci dňa 27. 06. 2017

___________________________

Ing. Jozef Bela, starosta obce

vyhlasovateľ verejného obstarávania

 

Najbližšie udalosti

22 aug 2017
06:00AM - 08:00PM
Elektroodpad
23 aug 2017
06:00AM - 08:00PM
vývoz komunálneho odpadu
31 aug 2017
06:00AM - 08:00PM
Papier a lepenka
02 sep 2017
06:00AM - 08:00PM
Plasty a kovové obaly
06 sep 2017
06:00AM - 08:00PM
vývoz komunálneho odpadu
Stalo sa v obci
Noc hradov a zrúcanín už 26. augusta

Noc hradov a zrúcanín už 26. augusta

14. august 2017

Opäť sa zapájame do celoslovenskej akcie Noc hradov a zrúcanín. Šiesty ročn...

Jánske ohne 2017 + FOTO

Jánske ohne 2017 + FOTO

04. august 2017

Aj v tomto roku sa Slančania na konci júna zišli v miestnom parku, aby poča...

Symboly obce

Symboly obce

09. júl 2017

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povin...

Aktuality z KSK

Najnovšie príspevky

volebné obdobie 2014 - 2018   Poslanci:     Ladislav Harda, SMER-SD, 228 hlasov    Peter Jakab, KDH, 180 hlasov   Miroslav Gaľaš, SMER-SD, 177 hlasov   Ladislav Peko, SMER-SD, 163 hlasov   Eva Žegleňová, SIEŤ, 156 hlasov   František...
Opäť sa zapájame do celoslovenskej akcie Noc hradov a zrúcanín. Šiesty ročník sa bude v Slanci konať v sobotu 26.
nedeľa cez  rok  13.8.2017       spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 14.8. Slančík 18.00 18.30 Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť + z rodiny Belišovej Utorok 15.8. Sl. Huta   17.15   N. Salaš   18.30 + starí rodičia z rod. Urbanovej a...

Správy