Ako vybaviť

VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU   

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, alebo otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, st. rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer 

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA  

 • rodné listy (rozvedený aj rozsudok o rozvode, vdova/ec - úmrtný list manžela/ky)
 • platné občianske preukazy

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, je povinný predložiť úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:  

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á) - osobný stav musí byť uvedený konkrétne
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (Osvedčenie podľa č. 33 nariadenia ES   č. 1347/ 2000 vo veci rozsudku v manž. veciach), ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov
 • všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie "Apostille" (ak s príslušným štátom nemá SR uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Dohovor...), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)
 • originál dokladu (nie fotokópiu!) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu pretlmočiť súdnym tlmočníkom v SR!
 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
 • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov , alebo čestné vyhlásenie o chýbajúcich údajoch
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva, neobmedzí jeho platnosť
 • ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je právne spôsobilý uzavrieť manželstvo

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY MANŽELSTIEV 
(uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) - podľa   § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zák. č. 14/2006 Z. z.
Žiadateľka predloží:

 • originál sobášneho listu
 • fotokópiu občianskeho preukazu
 • 5,- € v hotovosti

ŽIADOSŤ O POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO ZÁSTUPCOM 
§ 29, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8, zák.    č. 36/2005 Z. z. o rodine
Žiadatelia predložia:

 • osvedčené plnomocenstvo
 • odôvodnenie žiadosti

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE
(štátnym občanom SR)
    
Žiadateľ/ka predloží:

 • fotokópia občianskeho preukazu
 • občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)
 • uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. OP, kedy a kým bol vydaný, dátum platnosti,
 • 5,- € v hotovosti

VRÁTENIE SPRÁVNEHO POPLATKU   
v zmysle položky 18, písm. a) - f), zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • príjmový pokladničný doklad
 • uviesť dohodnutý dátum a hodinu uzavretia manželstva
 • dôvod neuskutočnenia sobášneho obradu
 • uviesť osobu, ktorej sa má správny poplatok vyplatiť

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ 
(uvedenie mena v materinskom jazyku) - § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách, v znení neskorších zmien a doplnkov zák. č. 14/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov ,musí byť súhlas dieťaťa s osvedčeným podpisom na žiadosti o zmenu
 • vyhlásenie o národnosti žiadateľa
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ A Z KNIHY MANŽELSTIEV 
(uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) - § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov zákon č. 14/2006 Z. z.
Žiadateľka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia dieťaťa
 • dieťa od 15 rokov musí písomne potvrdiť súhlas so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA
§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list
 • rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
 • k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku
 • manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko

ZMENA POUŽÍVANIA SPOLOČNÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA
(ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list

ZMENA MENA, PRIEZVISKA NA ZÁKLADE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA
Žiadateľ/ka predloží:

 • rozhodnutie
 • pôvodný rodný list
 • pôvodný sobášny list
 • občiansky preukaz

ZMENA PRIEZVISKA SOBÁŠOM RODIČOV 
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2, písm. g) a h), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • rodné listy detí
 • za dieťa do 15 rokov podávajú  žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ - ZMENA NA CUDZÍ EKVIVALENT 
§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou overeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ZÁPIS URČENÝCH MIEN
(určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie) - § 2a), zák. č. 300/ 1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list

 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ZRUŠENIE ZÁPISU URČENÝCH MIEN
(zrušenie zápisu určených mien - v poradí druhé, resp. tretie meno) - § 2b), zák. č. 300/
1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ZMENA PORADIA MIEN
(pri určení viac ako jedného mena, možná zmena ich poradia) - § 2a), zák. č. 300/1993 Z. z.  
o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti  

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ
(úprava priezviska do slovenskej pravopisnej podoby) - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z.       o štátnom jazyku - priezvisko a § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • vyjadrenie jazykovedného ústavu (ak nie je známe, či je možné upraviť na žiadateľom požadované priezvisko)
 • 5,- € v hotovosti

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ
(úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby - slovenský ekvivalent) - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene    a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • 5,- € v hotovosti

ÚPRAVA MENA 
(uvedenie mena v českom alebo slovenskom ekvivalente) - čl 7, zák. č. 251/1995 Z. z. - zmluva medzi ČR a SR
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • Listina o udelení štátneho občianstva ČR alebo Osvedčenie o prevedení voľby štátneho občianstva ČR - osvedčenú fotokópiu
 • občiansky preukaz

VÝPIS S UVEDENÍM PÔVODNÉHO CUDZOJAZYČNÉHO MENA
§ 19, ods. 4, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách
Žiadateľ/ka predloží:

 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(jeden z rozvedených manželov, ktorý dvojpriezvisko získal sobášom) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(ak je žiadateľ slobodný a dvojpriezvisko má po rodičoch) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO 
(ak si menia dvojpriezvisko manželia sebe a svojím deťom na jedno priezvisko) - § 7, ods. 2, písm. b), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • sobášny list
 • rodné listy detí
 • súhlas druhého manžela
 • občianske preukazy

ZMENA PRIEZVISKA MALOLETÉHO DIEŤAŤA, KTORÉHO OTEC NIE JE ZNÁMY, NA PRIEZVISKO URČENÉ PRE OSTATNÉ DETI JEHO MATKY A JEJ MANŽELA 
(ak o zmenu priezviska nepožiadali pri uzatvorení manželstva) - § 7, ods. 2, písm. h), zák.  č. 300/1993 Z. z. v znení zákona 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list dieťaťa
 • sobášny list rodičov
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz

ZAPÍSANIE RODNÉHO ČÍSLA PO PRIDELENÍ
Žiadateľ/ka predloží:

 • Osvedčenie o rodnom čísle, vydané REGOB SR
 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz

OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA 
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16, ods. 1    a 2, Vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz a jeho fotokópiu
 • rodný list a jeho fotokópiu
 • preukaz poistenca a jeho fotokópiu

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU 
(oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia..) - § 16, ods. 1 a 2, Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • chybný matričný doklad
 • matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
 • občiansky preukaz

 
ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(narodenie štátneho občana SR v zahraničí)
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • Osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • Listina o udelení štátneho občianstva SR - u bývalých cudzincov
 • potvrdenie MV SR, Migračný úrad - pre osoby so štatútom azylanta
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas 
 • rodné listy rodičov dieťaťa
 • sobášny list rodičov dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode, platný pre územie SR, ak je matka dieťaťa rozvedená
 • úmrtný list otca dieťaťa, ak je matka vdova + sobášny list rodičov
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určenie otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
 • žiadosť o zápis priezviska ženského tvaru bez prechyľovacej koncovky + vyhlásenie o národnosti
 • žiadosť o zápis jedného alebo viac mien (u osôb narodených pred 1. 7. 1994 podľa cudzozemského rodného listu)
 • splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY 
(uzavretie manželstva občana SR v zahraničí)
Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • Osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • rodný list (ak bol stav pred uzavretím manželstva "slobodný", taktiež cudzieho občana, ak sa narodil v SR)
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva (ak bol stav pred uzavretím manželstva "rozvedený", príp. potvrdenie o spať vzatí priezviska)
 • úmrtný list manžela/ky (ak bol stav pred uzavretím manželstva "vdovec")
 • žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky
 • splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY 
(úmrtie občana SR v zahraničí) 
Žiadateľ/ka predloží:

 • úmrtný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom   v SR )
 • rodný list, sobášny list alebo úmrtný list manžela (originál + dva neoverené fotokópie matričného dokladu)
 • Osvedčenie o štátnom občianstve (ak nemá platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas)
 • občiansky preukaz zomretého + 2x neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu
 • občiansky preukaz vybavovateľa zápisu + neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu

ZÁPIS VYHLÁSENIA ZA MŔTVEHO 
§ 34, Vyhláška č. 302/1994 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho
 • občiansky preukaz

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA 
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA VYDANÝ V CUDZINE 
§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
Žiadateľ/ka predloží:

 • právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
 • občiansky preukaz

URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM
§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.
Žiadatelia predložia:

 • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
 • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa 
 • 5,- € v hotovosti
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
 • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
 • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka

OSVOJENIE 
§ 97, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list dieťaťa
 • právoplatné rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa
 • sobášny list osvojiteľov
 • občianske preukazy osvojiteľov
 • 5,- € v hotovosti
 • do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia majú osvojitelia právo zmeniť dieťaťu meno, alebo mu určiť v poradí ďalšie, súhlasným písomným vyhlásením
Stalo sa v obci
Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

20. apríl 2018

Hľadáme posily do ženskej aj mužskej speváckej zl...

Deň mozgu

Deň mozgu

20. marec 2018

srdečne vás pozývame na stretnutie v rámci kampane...

Schody vo veži

Schody vo veži

08. február 2018

Ak ste sa v poslednom čase po zotmení prechádzali...

Kamerový systém obce Slanec

Kamerový systém obce Slanec

25. január 2018

Názov podporeného projektu: Kamerový systém obce S...

Posledné novinky

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 22.4.2018

23. apríl 2018

spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 23....

Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

20. apríl 2018

Hľadáme posily do ženskej aj mužskej speváckej zl...

Informačný materiál o odpadoch

Informačný materiál o odpadoch

17. apríl 2018

Animovaný seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca...

Označenie smetných nádob

Označenie smetných nádob

17. apríl 2018

Obec Slanec vyzýva občanov, aby v priebehu týždňa,...

© 2017 OBEC SLANEC. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.