Ako vybaviť EO

obyvateľstvo

Prihlásenie k trvalému pobytu

Pri prihlásení na trvalý pobyt je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu do katastra (originál k nahliadnutiu, nie  z internetu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí je občan povinný:

 • ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte
 • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 • občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike

Pobyt občana v zahraničí – občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Zrušenie trvalého pobytu - ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu)

Občan predkladá návrh na zrušenie trvalého pobytu, výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, príp. ďalšie doklady (rozsudok o rozvode a pod.)
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

 • platný občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (originál výpisu z listu vlastníctva nie z internetu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 2. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo ak
 3. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Pri hlásení  prechodného pobytu v zahraničí je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka - občan je povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti

Pri hlásení predčasného skončenia prechodného pobytu občan je povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie hlási osobne
 • potvrdenie o hlásení prechodného pobytu

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa - žiadateľ predkladá:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu občana
 •  poplatok vo výške  5,00 € (položka 8 prílohy zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskoršom znení)

 

Prihlásenie detí narodených v zahraničí na trvalý pobyt   

 

Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia rodičmi, prípadne inou poverenou osobou. Rodič musí požiadať o zápis do Osobitnej matriky v Bratislave prostredníctvom Matričného úradu, v obvode ktorého má rodič trvalý pobyt.

Až po doručení slovenského rodného listu z osobitnej matriky môže sa dieťa narodené v zahraničí prihlásiť na trvalý pobyt.

Ak sa dieťa prihlasuje na trvalý pobyt do rodinného domu /bytu/ , ktorého vlastníkom nie sú rodičia dieťaťa, je potrebný pri prihlásení dieťaťa súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Tento súhlas je potrebné predložiť písomne s overeným podpisom, prípadne vlastník podpíše svoj súhlas priamo pred pracovníkom ohlasovne pobytu.

K súhlasu je potrebné predložiť: list vlastníctva, občiansky preukaz, nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, ak je dom alebo byt v nájme.            

Please publish modules in offcanvas position.