Osvedčovanie podpisov a listín

V zmysle zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších podpisov osvedčovanie  vykonáva každá OBEC.

Od 1.1.2002 matričný úrad osvedčovanie podpisov a listín nevykonáva.

Fyzická osoba, ktorej sa podpis osvedčuje preukazuje svoju totožnosť platným dokladom totožnosti, vlastnoručne sa podpíše do osvedčovacej knihy pred pracovníkom vykonávajúcim osvedčenie.

Pri osvedčovaní listín a podpisov neosvedčujeme obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR nie je možné vykonať osvedčenie len na základe cestovného dokladu/pasu/. Predkladá doklad totožnosti vydaný cudzineckou políciou v SR.

Obec nevykonáva osvedčovanie podpisu:

- osoby, ktorá sa nevie vlastnoručne podpísať,

- negramotnej osoby, ktorá nevie písať a čítať,

- nevykonáva sa osvedčovanie podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine.

 

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

- odpisy alebo kópie občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných

                preukazov a obdobných preukazov /ZŤP, vodič. a techn. preukaz a pod./

- výpisy a odpisy z registra trestov,

- odpisy a výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti, /kópie

   listov vlastníctva/ a súboru popisných informácií,

- ak sa kópia alebo odpis listiny nezhoduje s jej predloženým originálom,

- ak nemožno porovnať kópiu alebo odpis listiny, pretože je na to potrebné odborné

  posúdenie (mapy, geometrické plány, techn. výkresy, znalecké posudky a pod.)

- odpisy obsahujúce jednotlivé strany, odseky alebo vety vytrhnuté z kontextu,

- ak je listina napísaná v inom než štátnom jazyku, a to sa nevzťahuje na listiny napísané

   v českom jazyku.

 

V uvedených prípadoch vykonáva osvedčenie podpisu a osvedčenie listín notár.

 

Please publish modules in offcanvas position.