Zateplenie obecného úradu

Obec Slanec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Zateplenie budovy obecného úradu/škôlky v Slanci

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Slanec

Sídlo:                                              Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

Štatutárny zástupca:                       Ing. Jozef Bela, starosta obce

IČO:                                              00324728

DIČ:                                                 2021245017

IČ DPH:                                           Neplatca DPH

Tel.:                                                 055/6968223, 055/6968595

E-mail:                                             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Internetová stránka:                        www.slanec.sk

Bankové spojenie:                          Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu.:                                     SK60 5600 0000 0004 0501 3002

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Slanec, Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17
 2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Milena Marinčáková
 3. Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky)

Predmetom zákazky sú stavebné práce na zateplení budovy obecného úradu/škôlky v Slanci.

Názov zákazky: Zateplenie budovy obecného úradu/škôlky v Slanci

 1. Stručný opis predmetu obstarávania: Stavebno-technické úpravy zateplenia budovy obecného úradu/ škôlky v rozsahu bežných stavebných prác.

Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Podrobný rozpis položiek a spôsob stanovenia ceny je uvedený v prílohe vo formáte xls –Zadanie.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluvný vzťah bude riešený záväznou Zmluvou o dielo ( Príloha č. 1) na dodanie prác.

 1. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky sú stavebné práce a úpravy na budove obecného úradu/škôlky v Slanci.

         

   Podrobný rozpis položiek je uvedený v prílohe vo formáte xls – Zadanie ( Príloha č. 2 – prosím    vyplniť).

              Pred zapojením sa do súťaže je vhodné uskutočniť obhliadku miesta stavebných prác, kontakt na

              adrese: Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17, tel. 055/6968595

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 55 331,627 € bez DPH
 2. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Začiatok realizácie stevebných prác – september 2019 v Slanci, Hlavná 55/114.
 3. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Dokončenie predmetu zákazky – 31.10.2019.

 

 1. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy.

 Súťažné podklady sú totožné s výzvou na predkladanie ponúk a budú zaslané min. trom záujemcom, ktorí sú známi v okolí sídla verejného obstarávateľa a vykonávajú stavebné práce k spokojnosti širokej verejnosti. 

 1. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov obce.

Podmienky financovania a platobné podmienky budú špecifikované a určené v zmluve.

          Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

           Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Faktúra bude

           uhradená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

 1. Lehota na predloženie ponuky: Lehota na predloženie súťažnej ponuky do: 9.8.2019 do 12: 00 hod.

       Adresa predloženia ponuky: Obec Slanec, Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec.

      

 1. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

        Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil kritériá: najnižšia cena. (prosím vyplniť  

        Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií)

i1) Cena:   BCA =          [(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] -  za celý predmet zákazky. Max. počet bodov – 100.

       Jediným kritériom je  najnižšia cena s DPH za komplexnú ponuku predmetu zákazky  – váha kritéria 100 bodov.

       Uchádzač s najnižšou cenou bude vyhodnotený ako úspešný.

 1. Pokyny na zostavenie ponuky:

  Ponuky sa predkladajú písomnou formou v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku a v mene EUR.

  Obsah ponuky uchádzača je potrebné predložiť  písomne v zalepenej obálke s označením:

   ,,Zateplenie budovy obecného úradu/škôlky v Slanci “  -  „Neotvárať!“

Cenu zákazky požadujeme vypracovať  podľa Prílohy č. 2 – Zadanie.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá.
 2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk :

Ponuková cena musí byť predložená jednou sumou za celok.

 1. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).

Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky verejného obstarávateľa na dodávateľa stavebných prác podľa ZVO – 343/2015 Z. z.  ( prosím predložiť):

 • §32 Osobné postavenie – e) predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ( výpis z OR, resp. ŽR) – kópia

 

 

 

Ponuková cena:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. ( Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.)

Možnosť predloženia variantných riešení:

  Neumožňuje sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v opise zákazky.

 1. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 09.08.2019 o 13:00 hodine v kancelárii pána starostu, Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec. Uchádzači musia splniť podmienky súťaže a podmienky účasti. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
 2. Postup pri otváraní ponúk: Na otvárení ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení konatelia uchádzača, resp. nimi splnomocnené osoby.
 3. Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2020
 4. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Milena Marinčáková, Obec Slanec, Hlavná 55/114 Slanec, kontaktná osoba k realizácii verejného obstarávania

Tel.:  055/6968223

              E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

V Slanci dňa 22.7.2019

S úctou

                                                                                                              ............................................................

                                                                                                                    Ing. Jozef Bela, starosta obce

Prílohy:

Príloha č.1 - „vzor Zmluvy o dielo“

Príloha č.2 – Zadanie

Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č.5 - Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Please publish modules in offcanvas position.