Predmet zákazky:  ,,Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia a rozhlasu v Slanci“

Verejný obstarávateľ:

Obec Slanec

Obecný úrad Slanec,  Hlavná 55 / 114,  044 17 Slanec

Naše číslo                                               Vybavuje / linka                                    Slanec

                                               Marinčáková/6968223                                 21.10. 2019

Výzva na súťaž

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky:  ,,Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia a rozhlasu v Slanci“

                                                                  - služba

  Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Verejný obstarávateľ:       Obec Slanec

Sídlo organizácie:              Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

IČO:                                  00324728

Štatutárny orgán:               Ing. Jozef Bela, starosta obce

Tel. kontakt:                      055/6968223

E-mail:                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná osoba pre VO:  Mgr. Milena Marinčáková

E-mail:                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

            V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  v platnom znení dovoľujem si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie služieb  na predmet zákazky s názvom:

        “ Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia a rozhlasu v Slanci“      

                                                                     

Druh verejného obstarávateľa:

Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

 1. Predmet zákazky

2.1 Názov zákazky: Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia a rozhlasu v Slanci

2.2 Druh zákazky:   služba

2.3 Miesto poskytnutia služieb: Obec Slanec

2.4 Spoločný slovník obstarávania ( CPV): 50232000-0 Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií

    

 1. Opis predmetu zákazky:
 • Ver. osvetl.323 ks - výbojky SOX35W, 36W – PL
 • Parkové osvetlenie (1 stožiar- 2 svietidlá na samostatných výložníkoch) s príkonom 2x50W v počte 64 ks.
 • Súčasťou sú 3 rozvádzače, z toho 2 sú aj odberné miesta verej. osvetlenia
 • Drôtový rozhlas je rozmiestnený na samostatných kovových stĺpoch (ústredňa rozhlasu VM Florian)
 • Súčasťou údržby je aj vešanie a napájanie vianočnej výzdoby vždy do 5. decembra príslušného roka.

Rozsah plnenia:                                 

a)Počet svetelných bodov prevzatých do prevádzky, údržby a opráv:                           323

b)rozvádzače RVO:                                                                                                         3

 1. d) počet selektorov: 2
 2. e) počet rozhlasových reproduktorov: 43

Záručný a pozáručný servis týchto zariadení sa zaväzuje vykonávať zhotoviteľ.

Verejné osvetlenie

Prevádzkovaním verejného osvetlenia sa rozumie:

- kontrola stavu verejného osvetlenia, hlásenie porúch správcovi, kontrola automatického zapínania a vypínania osvetlenia v obci Slanec, ručné ovládanie verejného osvetlenia v prípade poruchy na ovládači verejného osvetlenia

- sledovanie revíznych lehôt a nahlasovanie vykonania revízii správcovi verejného osvetlenia

Údržba a oprava verejného osvetlenia znamená:

- údržba a opravy elektrickej výzbroje stožiarov verejného osvetlenia

-odstránenie porúch na vzdušnom a zemnom vedení

- údržba rozvádzačov verejného osvetlenia, výmena poistiek, stýkačov, stmievačov, spínačov a ističov

- odstraňovanie porúch spôsobených treťou osobou

Obecný rozhlas

Prevádzkovaním obecného rozhlasu sa rozumie:

 • Kontrola stavu rozhlasu, hlásenie porúch správcovi
 • Sledovanie revíznych lehôt a nahlasovanie vykonania revízií správcovi obecného rozhlasu

Údržba a oprava obecného rozhlasu znamená:

 • Údržba a opravy elektrickej výzbroje stožiarov obecného rozhlasu
 • Odstránenie porúch na vzdušnom a zemnom vedení
 • Údržba rozvádzačov verejného osvetlenia, výmena poistiek, stýkačov, stmievačov, spínačov a ističov
 • Odstraňovanie porúch spôsobených treťou osobou
 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v opise zákazky.

 1. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:

Doba poskytovania služieb je 24 mesiacov a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej Zmluvy o dielo.

 1. Podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov obce .

Podmienky financovania a platobné podmienky budú špecifikované a určené v zmluve.

             Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

             Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Faktúra bude

             uhradená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

 1. Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky verejného obstarávateľa na

poskytovanie služieb podľa ZVO – 343/2015 Z. z.  ( prosím predložiť):

 1. §32 Osobné postavenie – e) predložiť doklad o oprávnení poskytovať službu (výpis z OR, resp. ŽR)
 2. Lehota a miesto na predloženie ponuky

Lehota na predloženie súťažnej ponuky :  25. 10. 2019 do 12:00 hod.

           Adresa predloženia ponuky: Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec,

                                                               alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

            V prípade, že sa rozhodnete o účasť vo vyhlásenej súťaži, postupujte v zmysle pokynov elektronickej a písomnej komunikácie. 

Voči rozhodnutiu verejného obstarávateľa nie je možné podať námietky.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Obsah ponuky uchádzača je potrebné predložiť v písomnej podobe v zalepenej obálke s označením:

 ,,   Verejné osvetlenie   -  Neotvárať!“

alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  s označením ,,Verejné osvetlenie  -Neotvárať!“

 

 1. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Vyhodnotenie ponúk  je neverejný akt a uskutoční sa dňa:  25. 10. 2019 o 14:00 hod.

Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený uchádzačom.

           

 Miesto otvárania obálok s ponukami:

            Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, kancelária pána starostu.                            

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa §44 ZVO

Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil kritérium – najnižšia cena.

Vyplniť Prílohu č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

 1. Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah bude riešený záväznou Zmluvou o dielo ( Príloha č. 3) na poskytnutie služieb. Podmienka: povolená činnosť v oblasti.

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

Prílohy:          

 1. Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
 2. Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača
 3. Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo

  Tešíme sa na spoluprácu.

V Slanci dňa  21. 10. 2019                                

___________________________

Ing. Jozef Bela, starosta obce

vyhlasovateľ verejného obstarávania

 

Najbližšie udalosti

21 dec 2019;
12:00AM
Plast, Kov, VKM
25 dec 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad

Please publish modules in offcanvas position.