Výzva na predkladanie ponúk - Komunitné centrum v Slanci

Výzva na predkladanie ponúk

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Názov zákazky – stavebné práce : Komunitné centrum v Slanci

Názov projektu : Komunitné centrum v Slanci

Kód projektu v ITMS2014+: 312061Q871

Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2

 

 1. 1. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO.

            Názov: Obec Slanec

           Sídlo: Hlavná 55/114, 044 17  Slanec

           Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Bela, starosta

           IČO: 00 324 728

           DIČ: 202 124 5017

           Telefón: +421 55 696 8223

           E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca verejného obstarávateľa (kontaktná osoba):

Názov: I & Z Tender, s.r.o.                                                

IČO: 46953248

Sídlo: Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín

Kontaktná osoba:  Ivan Kotora

Telefón: 0944371271

Elektronická pošta:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 1. Zmluva: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ,,Zmluva“). Konkrétne plnenie bude podľa podmienok zmluvy. Podrobné vymedzenie a určenie obchodných podmienok na plnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí prílohu výzvy, t.j. Návrh Zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.
 1. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce v súlade s výkaz/výmer, ktorý je súčasťou výzvy.  

   Súčasťou realizácie sú aj súvisiace služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať podľa návrhu zmluvy o dielo, a to najmä:

- zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).

Detailný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a v technickej správe.

Budú sa akceptovať aj rovnocenné/ekvivalentné výrobky ako sú uvedené projektovej doku-mentácii stavby.

V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku s ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv na zníženie kvality, zhoršenie požadovaných technických parametrov výrobkov resp. materiálov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia oproti projektovej dokumentácii.

Použitie ekvivalentu v procese realizácie diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom investora.

   Uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 164.614,85 € bez DPH

Verejný obstarávateľ v tomto bode uvádza, že predpokladanú hodnotu zákazky určil v súlade s § 6 ZVO nacenením predmetu zákazky odborne spôsobilou osobou, na základe rozpočtu stavby vypracovaného projektantom.

 1. Miesto realizácie stavebných prác:   Obec: Slanec
 1. Zaradenie predmetu obstarávania – Spoločný slovník CPV: 45000000-7– Stavebné práce
 1. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

NIE     [X]         ÁNO      [  ] 

Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE      [X]        ÁNO      [  ]

Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a nebude brané do úvahy.

 1. Trvanie zmluvy a realizácia predmetu zákazky:

Termín začatia realizácie:              po podpise zmluvy o dielo

Trvanie zmluvy o dielo: Predpoklad 6 mesiacov od odovzdania staveniska. Lehota uskutoč-nenia, maximálne 6 mesiacov bude počítaná odo dňa odovzdania staveniska, ktoré sa uskutoční do 30 dní od účinnosti zmluvy o dielo.

 1. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z NFP projektu: Komunitné centrum v Slanci, kód  v ITMS2014+: 312061Q871, realizovaného v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
 2. a) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému E-LENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstará-vateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
 3. b) Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi v zmysle ZVO bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov.
 4. c) E-LENA je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. E-LENA je webová aplikácia, nachádzajúca sa  na doméne  https://www.e-lena.sk/ 
 5. d) Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk.
 6. e) Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme E-LENA považuje okamih jej odoslania v systéme E-LENA a to v súlade s funkcionalitou systému. Systém zaručuje, že okamih odoslania je zároveň okamihom doručenia správy do schránky užívateľa systému v reálnom čase.
 7. f) Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme E-LENA v súlade s funkcionalitou systému.
 8. g) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „MÁM ZÁUJEM“. V tomto prípade bude hospodársky subjekt automaticky zaradený do zoznamu záujemcov pre konkrétnu zákazku. Potvrdenie o zaradení do zoznamu záujemcov bude záujemcovi zaslané prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme E-LENA.
 1. Vysvetlenie
 2. Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií k verejnému obstarávaniu: https://www.e-lena.sk
 3. Výzva a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme E-LENA, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
 4. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo  výzve môže ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej lehote požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému E-LENA podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie. Iné spôsoby komunikácie nebudú slúžiť na vysvetľovanie, ale iba na výmenu informácií všeobecného charakteru napr. potvrdenie funkčnosti systému, overenie doručenia a pod.
 5. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne prostredníctvom systému E-LENA vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však  šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
 6. Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi do systému E-LENA v termíne najneskôr 3 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
 7. Verejný obstarávateľ bude pri vysvetlení a doplnení dokumentov, prostredníctvom ktorých bol vyhlásený tento postup zadávania zákazky, postupovať v opodstatnených prípadoch podľa § 21 ods. 4 a 5 ZVO.
 1. Podmienky účasti uchádzačov:

nevyžadujú sa      [  ]

vyžadujú sa          [X]

 • Podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.
 • Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.

Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:

1.) Dokumenty podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou.

2.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie, prax v stavebníctve.

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:

K bodu 1: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.

K bodu 2: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača a preverenia potrebných skúseností pre zabezpečenie kvality obstarávaných stavebných prác.

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 1: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného charakteru predmetu zákazky. Uchádzač preukáže potvrdeniami /referenciami realizáciu stavebných prác v predmete zákazky. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby, ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutočnených stavebných prácach.

K bodu 2: Prílohou údajov o osobách musí byť Autorizačné osvedčenie stavbyvedúceho - pozemné stavby, vydané alebo notifikované podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES.

Uchádzač zároveň preukáže v akom pomere je stavbyvedúci voči osobe uchádzača (pracovnoprávnom, zmluvnom, obdobnom, ap.). Stavbyvedúci predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude uchádzač tejto zákazky úspešný.

 1. Lehota na predkladanie ponúk:Do dátumu: 20.12.2019 do 15.00 hod.

         Otváranie ponúk sa uskutoční 20.12.2019 o 16.00 hod.

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako celková cena v EUR bez DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky.
 3. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny (v EUR bez DPH).
 4. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien vyjadrených v EUR bez DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu bez DPH a splnil podmienku účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná celková cena za zhotovenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene euro bez DPH.

 1. Vponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem. 
 3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
 1. Obsah ponuky:

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk.

Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému E-LENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/

 1. 1. Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – výpis z obchodného, alebo živnostenského registra, podľa § 32 ods. 1 písm. f)  čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
  1. Doklady preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b a g) ZVO.
  2. Návrh cenovej ponuky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy;
  3. Nacenený výkaz výmer tvoriaci predmet zákazky vrátane súhrnného krycieho listu a rekapitulácie, opatrený podpisom oprávneného zástupcu uchádzača, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa podľa príloh č. 2 tejto výzvy;
  4. Údaje o všetkých subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky v rozsahu údajov: Hodnota plnenia vyjadrená v € z ponukovej ceny, Predmet plnenia, Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia, Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia;

V prípade ak uchádzačovi v čase predloženia ponuky žiadny subdodávateľ známy nie je, predloží uchádzač Čestné vyhlásenie, že v čase predloženia ponuky mu žiadny subdodávateľ známy nie je.

 1. Podpísaný návrh zmluvy o dielo zo strany uchádzača s vyplneným bodom 1.2., 3.2, 4.1 a 5.1.
 2. Návrh harmonogramu prác.
 3. Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek. Ak ekvivalentné položky nebudú použité Čestné vyhlásenie, že ekvivalentné položky nebudú použité.
 1. Informácia o vyhradení zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nevyhradená.
 1. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

   Do dátumu: 30.06.2020

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa rozumie každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v tomto postupe zadávania zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo prípad ak predložené cenové ponuky s DPH u všetkých uchádzačov prekročili limit disponibilných finančných zdrojov verejného obstarávateľa určených na financovanie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ vo výzve uplatňuje podmienku sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, vrátane povinnosti zhotoviteľa diela zamestnať minimálne dve osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK.

 1. Obhliadka miesta plnenia:

Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť dohodnúť v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na tel. čísle +421 55 696 8223.

 1. Jazyk ponuky:

Doručované doklady, dokumenty, celá ponuka, doklady a dokumenty v ponuke a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhoto-vené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

 1. Konflikt záujmov:

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní.

V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

 1. Elektronická aukcia:

 Elektronická aukcia nebude aplikovaná.

 V Trenčíne, dňa: 02.12.2019                            -----------------------------------------------------------

Ivan Kotora

                                                                         oprávnená osoba verejného obstarávateľa

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 Návrh cenovej ponuky

Príloha č. 2 Neocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 4 Projektová dokumentácia

Príloha č. 5 Vzory čestných vyhlásení

Najbližšie udalosti

21 dec 2019;
12:00AM
Plast, Kov, VKM
25 dec 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad

Please publish modules in offcanvas position.