Údržba a oprava miestnych komunikácií v Slanci

 Verejný obstarávateľ:

Obec Slanec

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení dovoľujem si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebných prác na predmet zákazky s názvom:

Údržba a oprava miestnych komunikácií v Slanci“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.1 Verejný obstarávateľ: Obec Slanec

Sídlo organizácie: Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

IČO: 00324728

DIČ: 2021245017

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Bela, starosta obce

Tel. kontakt: 055/6968223

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná osoba pre VO: Mgr. Milena Marinčáková, tel. 0905795182

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

  1. Druh verejného obstarávateľa:

Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

 1. Predmet zákazky

2.1 Názov zákazky: Údržba a oprava miestnych komunikácií v Slanci

2.2 Druh zákazky: stavebná práca

2.3 Miesto poskytnutia stavebných prác: Obec Slanec

2.4 Spoločný slovník obstarávania ( CPV):

45233142-6 Práce na oprave ciest

45233141-9 Práce na údržbe ciest

 1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je ponuka uchádzača na vykonanie stavebných prác podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1- Zadanie.

Predmetom zákazky je úprava verejných priestranstiev, a to: odstránenie asfaltového krytu na vozovke, úprava škár asfaltovou zálievkou, upravenie výtlkov, pokládka asfaltu finišerom, rezanie existujúceho asfaltového krytu, odstránenie a odvoz sutiny vybúraných hmôt i nánosu.

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v opise zákazky.

 1. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:

Doba poskytovania prác je 50 pracovných dní a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej Zmluvy o dielo.

 1. Podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov obce a príspevku Lesov SR.

Podmienky financovania a platobné podmienky budú špecifikované a určené v zmluve.

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Faktúra bude

uhradená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

 1. Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky verejného obstarávateľa na

dodávateľa stavebných prác podľa ZVO – 343/2015 Z. z. ( prosím predložiť):

 1. §32 Osobné postavenie – e) predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ( výpis z OR, resp. ŽR)

 1. Lehota a miesto na predloženie ponuky

Lehota na predloženie súťažnej ponuky : 11. 07. 2017 do 10:00 hod.

Adresa predloženia ponuky: Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 SlanecV prípade, že sa rozhodnete o účasť vo vyhlásenej súťaži, postupujte v zmysle pokynov elektronickej a písomnej komunikácie. 

Pre výber zmluvného partnera je použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ods.1 cit. Zákona o verejnom obstarávaní tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Voči rozhodnutiu verejného obstarávateľa nie je možné podať námietky.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Obsah ponuky uchádzača je potrebné predložiť v písomnej podobe v zalepenej obálke s označením:

,, Miestne komunikácie - Slanec “ - „Neotvárať!“

 

 1. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Vyhodnotenie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 11. 7. 201710:05 hod.

Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený uchádzačom.

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, kancelária pána starostu.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa §44 ZVO

Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil kritérium – najnižšia cena.

Vyplniť Prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

 

 

 1. Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah bude riešený záväznou Zmluvou o dielo ( Príloha č. 4) na dodanie prác. Podmienka: povolená činnosť v oblasti.

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

 

Prílohy:

 1. Príloha č. 1 – Zadanie (prosím naceniť )

 2. Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

 3. Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača

 4. Príloha č. 4 – Zmluva o dielo

 

 

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

 

Slanci dňa 27. 06. 2017

___________________________

Ing. Jozef Bela, starosta obce

vyhlasovateľ verejného obstarávania

 

Stalo sa v obci
Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

20. apríl 2018

Hľadáme posily do ženskej aj mužskej speváckej zl...

Deň mozgu

Deň mozgu

20. marec 2018

srdečne vás pozývame na stretnutie v rámci kampane...

Schody vo veži

Schody vo veži

08. február 2018

Ak ste sa v poslednom čase po zotmení prechádzali...

Kamerový systém obce Slanec

Kamerový systém obce Slanec

25. január 2018

Názov podporeného projektu: Kamerový systém obce S...

Posledné novinky

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 22.4.2018

23. apríl 2018

spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 23....

Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

Nábor folklórnej skupiny Orešnica zo Slanca

20. apríl 2018

Hľadáme posily do ženskej aj mužskej speváckej zl...

Informačný materiál o odpadoch

Informačný materiál o odpadoch

17. apríl 2018

Animovaný seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca...

Označenie smetných nádob

Označenie smetných nádob

17. apríl 2018

Obec Slanec vyzýva občanov, aby v priebehu týždňa,...

© 2017 OBEC SLANEC. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.