Verejné obstarávania

V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  v platnom znení dovoľujem si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebných prác na predmet zákazky s názvom:

,, Údržba a oprava miestnych komunikácií na ulici Pod  hradom v Slanci      

Verejný obstarávateľ:

Obec Slanec

Obecný úrad Slanec,  Hlavná 55 / 114,  044 17 Slanec

Naše číslo                                               Vybavuje / linka                                    Slanec

                                               Marinčáková/6968223                                 21.10. 2019

Výzva na súťaž

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky:  ,,Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia a rozhlasu v Slanci“

Výzva na predkladanie ponúk

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

 

Názov zákazky – stavebné práce : Komunitné centrum v Slanci

Názov projektu : Komunitné centrum v Slanci

Kód projektu v ITMS2014+: 312061Q871

Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2

 

Obec Slanec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Zateplenie budovy obecného úradu/škôlky v Slanci

Please publish modules in offcanvas position.