Výzva na predloženie ponuky „Stavebné práce - učebne“

Obec Slanec

Obecný úrad Slanec, Hlavná 55 / 114, 044 17 Slanec

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky

 

Obec Slanec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 „Stavebné práce - učebne“

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného obstarávateľa:

  1. Obec Slanec
  2. Štatutárny zástupca:                      Ing. Jozef Bela, starosta obce
  3. DIČ:                                                2021245017
  4. Tel.:                                                055/6968223, 055/6968595
  5. Internetová stránka:                        www.slanec.sk
  6. Číslo účtu.:                                    SK60 5600 0000 0004 0501 3002
  7. Bankové spojenie:                         Prima banka Slovensko, a.s.
  8. E-mail:                                           Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  9. IČ DPH:                                           Neplatca DPH
  10. IČO:                                            00324728
  11. Sídlo:                                              Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec
  12. Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
  13. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Slanec, Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17
 • Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Bc. Martina Jakabová, Mgr. Milena Marinčáková

 

 1. Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky)Názov zákazky: Stavebné práce – učebne, názov projektu: Podpora inkluzívneho vzdelávania v škole inováciou odborných učební, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program.
 2. Predmetom zákazky sú stavebné práce na vytvorenie učební v budove ZŠ s MŠ v Slanci.

Stručný opis predmetu obstarávania: Stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov na vybudovanie odborných učební v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Z.z., §56, písm. h. Ide o stavebno – technické úpravy jazykovej, prírodovednej a IKT učebne.

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluvný vzťah bude riešený záväznou Zmluvou o dielo ( Príloha č. 1) na dodanie prác.
 2.  
 3. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) : Predmetom zákazky sú stavebné práce na učebniach v budove školy v Slanci.

         Práce zahŕňajú úpravu povrchov, podlahy a osadenie:

 •      odstránenie náterov,- vnútorná omietka stien vápennocementová, ručné spracovanie HK01 jednovrstvová, hr. 15mm, zrnit. do 1,5 mm,- potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou,- armovacia sklotextilná tkanina VT1,- montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly,- montáž tlakového ohrievača do 160 l,- montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu,- SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá kca CW a UW dosky 1xGKB tl 12,5 mm,- obkladačky keramické,- maľby v obyv. pr. z maliar. zmesí, dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3, 80 m,- rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm montáž, - spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1, - istič 6KA3P 6A c , - domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie, - svietidlo žiarovkové - typ 211 15 02 - 2 x 60 W, stropné, montáž, biele,- kábel medený uložený pod omietkou CYKY, montáž, - kábel silový medený CYKY-O 3x1,5   Výkaz - výmer ( Príloha č. 2 – prosím vyplniť).
 •    Podrobný rozpis položiek a spôsob stanovenia ceny je uvedený v prílohe vo formáte xls –
 • - kábel silový medený CYKY-J 1x2,5
 • - svietidlo 18W pre závesné stropné systémy so štandardným predradníkom integrovaným v svietidle,
 • - zásuvka 5515-6600,
 • - istič 6KA3P 40A c,
 • - vypínače,
 • - I-Rúrka HFXP 20 čierna,
 • - penetračný náter,
 • - lepidlá na obklady a dlažby – flexibilné lepidlo 25 kg vrece,
 • - montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 300x200 mm,
 • - batéria umývadlová,
 • - ohrievač vody zásobníkový el 150 l,
 • - sanitárna keramika umývalo, rozmer 500x230mm, biele,
 • - betónový poter Speciál samonosný hr. 50mm
 • - suché omietkové zmesi – soklová omietka ručná, zrnitosť 2mm, spotreba 16,5kg/m2(hr.10mm), balenie 40kg,
 • - spojovací mostík pod potery,
 •  

             Pred zapojením sa do súťaže je vhodné uskutočniť obhliadku miesta stavebných prác, kontakt na

             adrese:ZŠ s MŠ v Slanci, tel. č. 055/7296540

 

 • Predpokladaná hodnota zákazky: 17 846,72 € bez DPH
 • Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Začiatok realizácie stevebných prác – október 2018 v Základnej škole s materskou školou v Slanci, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec.
 • Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Dokončenie predmetu zákazky – 31.12.2018.

 

 1.  
 2. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy.
 3. Súťažné podklady sú totožné s výzvou na predkladanie ponúk a budú zaslané min. trom záujemcom, ktorí sú známi v okolí sídla verejného obstarávateľa a vykonávajú stavebné práce k spokojnosti širokej verejnosti.
 4. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program, percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95% a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 5%.
 5. Predmet zákazky sa bude financovať prostredníctvom projektu s názvom: „Podpora inkluzívneho vzdelávania v škole inováciou odborných učební“.

         Podmienky financovania a platobné podmienky budú špecifikované a určené v zmluve.

         Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

         Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Faktúra bude

         uhradená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

 1. Lehota na predloženie ponuky: Lehota na predloženie súťažnej ponuky do: 4.9.2018 do 12: 00 hod.

     Adresa predloženia ponuky: Obec Slanec, Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

 1. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
 2.  
 3. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:

        Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil kritériá: najnižšia cena. (prosím vyplniť

       Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií)

i1) Cena:   BCA =          [(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] -  za celý predmet zákazky. Max. počet bodov – 100.

    Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH za komplexnú ponuku predmetu zákazky – váha kritéria 100 bodov.

     Uchádzač s najnižšou cenou bude vyhodnotený ako úspešný.

 1. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuky sa predkladajú písomnou formou v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku a v mene EUR.

Obsah ponuky uchádzača je potrebné predložiť písomne v zalepenej obálke s označením:

                         ,,   Stavebné práce - učebne “ - „Neotvárať!“

 Cenu zákazky požadujeme vypracovať podľa Prílohy č. 2 – Výkaz- výmer.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá.
  2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk :
  3. Ponuková cena musí byť predložená jednou sumou za celok.
  4. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky verejného obstarávateľa na dodávateľa stavebných prác podľa ZVO – 343/2015 Z. z. ( prosím predložiť):

 • 32 Osobné postavenie – e) predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ( výpis z OR, resp. ŽR) – kópia

 

Ponuková cena:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. ( Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.)

 

Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v opise zákazky.

 • Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 04.09.2018 o 13:00 hodine v kancelárii pána starostu, Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec. Uchádzači musia splniť podmienky súťaže a podmienky účasti. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
 • Postup pri otváraní ponúk: Na otvárení ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení konatelia uchádzača, resp. nimi splnomocnené osoby.

 Lehota viazanosti ponúk: do 30.05.2019

  1. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Milena Marinčáková, Obec Slanec, Hlavná 55/114 Slanec, kontaktná osoba k realizácii verejného obstarávania            
  2. E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  3. Tel.: 055/6968223
 • Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 • Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady: - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);

 

V Slanci dňa 15. 8.2018

 

S úctou,

                                                                                                              ............................................................

                                                                                                                   Ing. Jozef Bela, starosta obce

 Prílohy:

Príloha č.1 - „návrh Zmluvy o dielo“

Príloha č.2 – Výkaz - výmer

Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 - Vyhlásenie uchádzača

 

 

Najbližšie udalosti

16 okt 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad
19 okt 2019;
12:00AM
Papier a lepenka
26 okt 2019;
12:00AM
Plast, Kov, VKM
30 okt 2019;
12:00AM
Zmesový komunálny odpad
08 nov 2019;
12:00AM
Sklo

Please publish modules in offcanvas position.