Údržba a oprava miestnych komunikácií na ulici Pod hradom v Slanci

V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  v platnom znení dovoľujem si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebných prác na predmet zákazky s názvom:

,, Údržba a oprava miestnych komunikácií na ulici Pod  hradom v Slanci      

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     1.1 Verejný obstarávateľ: Obec Slanec

     Sídlo organizácie:         Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

     IČO:                             00324728

     DIČ:                              2021245017

     Štatutárny orgán:          Ing. Jozef Bela, starosta obce

     Tel. kontakt:                 055/6968223

     E-mail:                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

      Kontaktná osoba pre VO:    Mgr. Milena Marinčáková

      E-mail:                                     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                                                     

 • Druh verejného obstarávateľa:

Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

 1. Predmet zákazky

2.1 Názov zákazky: Údržba a oprava miestnych komunikácií na ulici Pod  hradom v Slanci

2.2 Druh zákazky:   stavebná práca

2.3 Miesto poskytnutia stavebných prác: Obec Slanec

2.4 Spoločný slovník obstarávania ( CPV):

      45233142-6 Práce na oprave ciest

      45233141-9 Práce na údržbe ciest

 1. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je ponuka uchádzača na vykonanie stavebných prác podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 - Výkaz-výmer.

Predmetom zákazky je úprava verejných priestranstiev, a to: odstránenie asfaltového krytu na vozovke, úprava škár asfaltovou zálievkou, upravenie výtlkov, pokládka asfaltu finišerom, rezanie existujúceho asfaltového krytu, odstránenie a odvoz sutiny vybúraných hmôt i nánosu.

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v opise zákazky.

 1. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:

Doba poskytovania prác je 50 pracovných dní a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej Zmluvy o dielo.

 1. Podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov obce. Podmienky financovania a platobné podmienky budú špecifikované a určené v zmluve.

             Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

             Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Faktúra bude

             uhradená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

 1. Lehota a miesto na predloženie ponuky

Lehota na predloženie súťažnej ponuky :  31. 10. 2019 do 10:00 hod.

           Adresa predloženia ponuky: Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

                                                               alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade, že sa rozhodnete o účasť vo vyhlásenej súťaži, postupujte v zmysle pokynov elektronickej a písomnej komunikácie. 

Pre výber zmluvného partnera je použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Voči rozhodnutiu verejného obstarávateľa nie je možné podať námietky.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Obsah ponuky uchádzača je potrebné predložiť v písomnej podobe v zalepenej obálke s označením:

                      ,,   Miestne komunikácie - Slanec  “  -  „Neotvárať!“

alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s označením:,,Miestne komunikácie-Slanec – Neotvárať!“

 1. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Vyhodnotenie ponúk  je neverejný akt a uskutoční sa dňa:  31. 10. 2019 o 10:05 hod.

Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený uchádzačom.

            Miesto otvárania obálok s ponukami:

            Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, kancelária pána starostu.

 1. Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah bude riešený záväznou Zmluvou o dielo ( Príloha č. 3) na dodanie prác. Podmienka: povolená činnosť v oblasti.

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. Pred zapojením sa do súťaže je vhodné uskutočniť obhliadku miesta stavebných prác.

Prílohy:          

 1. Príloha č. 1 – Výkaz-výmer (prosím naceniť)
 2. Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača
 3. Príloha č. 3 – Zmluva o dielo

  Tešíme sa na spoluprácu.

V Slanci dňa  23. 10. 2019           

                     

___________________________

Ing. Jozef Bela, starosta obce, vyhlasovateľ verejného obstarávania

Please publish modules in offcanvas position.