Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk - Komunitné centrum Slanec

 Výzva na predkladanie ponúk

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Názov zákazky – stavebné práce : Komunitné centrum v Slanci
Názov projektu : Komunitné centrum v Slanci
Kód projektu v ITMS2014+: 312061Q871
Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2

1. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO.

Názov: Obec Slanec
Sídlo: Hlavná 55/114, 044 17 Slanec
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Bela, starosta
IČO: 00 324 728
DIČ: 202 124 5017
Telefón: +421 55 696 8223
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zástupca verejného obstarávateľa (kontaktná osoba):
Názov: I & Z Tender, s.r.o.
IČO: 46953248
Sídlo: Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín
Kontaktná osoba: Ivan Kotora, Kuzmányho 23, 060 01 Kežmarok
Telefón: 0944371271
Elektronická pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
2. Zmluva: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník (ďalej aj ,,Zmluva“). Konkrétne plnenie bude podľa podmienok zmluvy. Podrobné
vymedzenie a určenie obchodných podmienok na plnenie požadovaného predmetu zákazky
tvorí prílohu výzvy, t.j. Návrh Zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.
3. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce v súlade s výkaz/výmer, ktorý
je súčasťou výzvy.
Súčasťou realizácie sú aj súvisiace služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné
vykonať podľa návrhu zmluvy o dielo, a to najmä:
- zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o
prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).
Detailný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá je
súčasťou súťažných podkladov a v technickej správe.
Budú sa akceptovať aj rovnocenné/ekvivalentné výrobky ako sú uvedené projektovej dokumentácii
stavby.
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku s ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv
na zníženie kvality, zhoršenie požadovaných technických parametrov výrobkov resp. materiálov
a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia oproti projektovej dokumentácii.
Použitie ekvivalentu v procese realizácie diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu
projektantom a technickým dozorom investora.
Uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných
ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, IČO: 00 324 728
2
ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre
ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky
posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom
k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 164.614,85 € bez DPH
Verejný obstarávateľ v tomto bode uvádza, že predpokladanú hodnotu zákazky určil v súlade s
§ 6 ZVO nacenením predmetu zákazky odborne spôsobilou osobou, na základe rozpočtu stavby
vypracovaného projektantom.
5. Miesto realizácie stavebných prác: Obec: Slanec
6. Zaradenie predmetu obstarávania – Spoločný slovník CPV: 45000000-7– Stavebné práce
7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
NIE [X] ÁNO [ ]
Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE [X] ÁNO [ ]
Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie
zaradené do vyhodnotenia a nebude brané do úvahy.
9. Trvanie zmluvy a realizácia predmetu zákazky:
Termín zača􀆟a realizácie: po podpise zmluvy o dielo
Trvanie zmluvy o dielo: Predpoklad 6 mesiacov od odovzdania staveniska. Lehota uskutočnenia,
maximálne 6 mesiacov bude počítaná odo dňa odovzdania staveniska, ktoré sa uskutoční
do 30 dní od účinnosti zmluvy o dielo.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z NFP projektu: Komunitné centrum v Slanci,
kód v ITMS2014+: 312061Q871, realizovaného v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-
2 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná
prostredníctvom elektronických prostriedkov, tak ako je uvedené v tejto výzve.
12. Vysvetľovanie:
Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických
prostriedkov. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve
v lehote na predloženie cenovej ponuky podľa bodu 16 tejto výzvy, môže záujemca požiadať
verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu zástupcu verejného
obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy, najneskôr v deň predchádzajúci poslednému dňu
lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod..
13. Podmienky účasti uchádzačov:
nevyžadujú sa [ ]
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, IČO: 00 324 728
3
vyžadujú sa [X]
1) Podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.
2) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ZVO.
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
1.) Dokumenty podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením
cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o
uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou
oprávnenou osobou.
2.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce
alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov spracované formou
zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením údajov: meno,
funkcia, vzdelanie, prax v stavebníctve.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A
POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:
K bodu 1: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal
svoje skúsenosti s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.
K bodu 2: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia
technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača a preverenia potrebných skúseností pre
zabezpečenie kvality obstarávaných stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 1: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného charakteru
predmetu zákazky. Uchádzač preukáže potvrdeniami /referenciami realizáciu stavebných prác v
predmete zákazky. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach uviesť
kontaktné údaje na osobu/osoby, ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o
uskutočnených stavebných prácach.
K bodu 2: Prílohou musí byť Autorizačné osvedčenie stavbyvedúceho - pozemné stavby, vydané
alebo notifikované podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení úradne osvedčenej kópii,
alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES.
Uchádzač zároveň preukáže v akom pomere je/bude stavbyvedúci voči osobe uchádzača
(pracovnoprávnom, zmluvnom, obdobnom, ap.). Stavbyvedúci predloží ním podpísané čestné
vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude
uchádzač tejto zákazky úspešný.
14. Lehota na predkladanie ponúk: Do dátumu: 13.01.2020 do 15.00 hod.
Otváranie ponúk sa uskutoční 13.01.2020 o 16.00 hod.
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, IČO: 00 324 728
4
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako celková
cena v EUR bez DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky.
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny (v EUR bez
DPH).
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien
vyjadrených v EUR bez DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude
ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu
bez DPH a splnil podmienku účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná celková cena za zhotovenie požadovaného predmetu
zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene euro bez DPH.
4. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie
celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny
nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým
uvedených povinností.
5. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
6. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR
bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
16. Obsah ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v písomnej podobe v lehote na predkladanie ponúk.
1. Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) ZVO – výpis z obchodného, alebo živnostenského registra, podľa § 32 ods. 1 písm. f) čestné
vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
2. Doklady preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b a g) ZVO.
3. Návrh cenovej ponuky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy;
4. Nacenený výkaz výmer tvoriaci predmet zákazky vrátane súhrnného krycieho listu a
rekapitulácie, opatrený podpisom oprávneného zástupcu uchádzača, v súlade s požiadavkami
verejného obstarávateľa podľa príloh č. 2 tejto výzvy;
5. Podpísaný návrh zmluvy o dielo zo strany uchádzača s vyplneným bodom 1.2., 3.2, 4.1 a 5.1.
6. Návrh harmonogramu prác.
7. Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek. Ak ekvivalentné položky nebudú použité Čestné
vyhlásenie, že ekvivalentné položky nebudú použité.
17. Adresa a miesto, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 16 v lehote podľa bodu 14 výzvy doručí
uchádzač v písomnej podobe poštou, kurierom alebo osobne na adresu: Ivan Kotora,
I&Z Tender, Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok v zalepenej obálke s označením
”Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii” a nápisom “Neotvárať!”
Rozhodujúci je datum a čas doručenia
18. Informácia o vyhradení zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
Nevyhradená.
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, IČO: 00 324 728
5
19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Do dátumu: 30.09.2020
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57
ods. 2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa rozumie každý
objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v tomto
postupe zadávania zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by
mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo prípad ak predložené
cenové ponuky s DPH u všetkých uchádzačov prekročili limit disponibilných finančných zdrojov
verejného obstarávateľa určených na financovanie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ vo výzve uplatňuje podmienku sociálneho aspektu vo verejnom
obstarávaní, vrátane povinnosti zhotoviteľa diela zamestnať minimálne dve osoby z prostredia
MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK.
21. Obhliadka miesta plnenia:
Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť
dohodnúť v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na tel. čísle +421 55 696 8223.
22. Jazyk ponuky:
Doručované doklady, dokumenty, celá ponuka, doklady a dokumenty v ponuke a písomnosti
musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to
neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.
23. Konflikt záujmov:
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania
zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu
hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní.
V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre
jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby
z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti
odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade
s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto
postupu zadávania zákazky.
24. Elektronická aukcia:
Elektronická aukcia nebude aplikovaná.
V Trenčíne, dňa: 20.12.2019 -----------------------------------------------------------
Ivan Kotora
oprávnená osoba verejného obstarávateľa
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, IČO: 00 324 728
6
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 Návrh cenovej ponuky
Príloha č. 2 Neocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 4 Projektová dokumentácia
Príloha č. 5 Vzor čestného vyhlásenia

Please publish modules in offcanvas position.